Măsura 41-312L

SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE MICRO- ÎNTREPRINDERI

 

Obiectivul general: dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Beneficiari eligibili:

-          micro- întreprinderi

-          persoane fizice

Cheltuieli eligibile:

-          investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi: industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lâna, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.); în activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); mecanica fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

-          investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţitradiţionale non-agricole cu specific local(prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul,confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingulacestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din acesteactivităţi).

-          servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; servicii de conectare şi difuzare internet; servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însământare artificiala a animalelor, serviciisanitar-veterinare; servicii medicale, servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

-          investiţii în producerea de energie regenerabilă: achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 euro.

Valoare sprijin nerambursabil max.: 200.000 euro (În funcție de suma disponibilă la lansarea apelului)

Valoare totală a unui proiect este de maximum: 400.000 euro

Intensitatea sprijinului: 70 %/85%

 

Dezvoltări realizate

Vizitatori online

Avem 4 vizitatori și nici un membru online

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 571.354,97 Euro, din care:

  • - 80% contribuția Uniunii Europene)
  • - 20% contribuția Guver- nului României